informacja-konkurs-Illusion

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby biorące udział w konkursie związanym z koncertem zespołu Illusion w dniu 17.12.2023

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury Batory z siedzibą w Chorzowie, 41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 6, NIP: 627-10-58-842, samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury w Księdze Rejestrowej Urzędu Miasta Chorzów pod numerem 4.
 • Z Administratorem można skontaktować się pod adresem mailowym: mdk@mdkbatory.pl z dopiskiem „Dane osobowe” lub wysyłając wiadomość na adres: ul. Stefana Batorego 6, 41-506 Chorzów
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora:
 • Twoje dane przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu związanego z koncertem zespołu Illusion, który odbędzie się w dniu 17.12.2023 r. w Miejskim Domu Kultury Batory.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 pkt a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 • Kategoriami przetwarzanych danych są: imię i nazwisko, adres e-mail.
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych są: Przeszkolony Personel Administratora upoważniony do przetwarzania danych osobowych objętych czynnością zgodnie z zakresem obowiązków.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres trwanie konkursu - aż do jego rozstrzygnięcia oraz po jego zakończeniu do dnia koncertu, którego konkurs dotyczy, tj. 17.12.2023 r. lub do czasu wycofania zgody uczestnika na przetwarzanie danych, w zależności od tego, który termin zapadnie jako pierwszy.
 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
 • Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, zaś konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w konkursie.
zobacz ulubione
do góry