Informacja dla osób nadsyłających korespondencję do MDK BATORY

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby, które nadesłały korespondencję do Miejskiego Domu Kultury Batory.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury Batory z siedzibą w Chorzowie, 41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 6, NIP: 627-10-58-842, samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury w Księdze Rejestrowej Urzędu Miasta Chorzów pod numerem 4.
  • Z Administratorem można skontaktować się pod adresem mailowym: mdk@mdkbatory.pl z dopiskiem „Dane osobowe” lub wysyłając wiadomość na adres: ul. Stefana Batorego 6, 41-506 Chorzów
  • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora:
  • Twoje dane przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora spraw zawartych w korespondencji przesłanej przez Ciebie, a także doręczenia Ci korespondencji.
  • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 pkt f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Interesem administratora jest prawidłowy obieg dokumentów w Miejskim Domu Kultury Batory, utrzymanie kontaktu z każdym zainteresowanym, jako potencjalnym uczestnikiem wydarzeń, a także obrona i dochodzenie roszczeń.

  • Odbiorcą Twoich danych osobowych są: Przeszkolony Personel Administratora upoważniony do przetwarzania danych osobowych objętych czynnością zgodnie z zakresem obowiązków, podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia zawartych na piśmie, świadczące usługi outsourcingowe, operator pocztowy w związku z ewnetualnym przesyłaniem korespondencji.
  • Dane osobowe przetwarzane są przez okres, który zależy od charakteru nadesłanej korespondencji, jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat od momentu załatwienia sprawy, której korespondencja dotyczy. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane są przetwarzane - usunięcie danych nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu.
  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Twoich danych opartego na 6 ust.1 lit. f RODO.
  • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.
zobacz ulubione
do góry