Informacja dla przedstawicieli i reprezentantów

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: przedstawiciele i pracownicy nabywców oraz sprzedawców towarów i/lub usług, wykonawców robót budowlanych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury Batory z siedzibą w Chorzowie, 41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 6, NIP: 627-10-58-842, samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury w Księdze Rejestrowej Urzędu Miasta Chorzów pod numerem 4.
 • Z Administratorem można skontaktować się pod adresem mailowym: mdk@mdkbatory.pl z dopiskiem „Dane osobowe” lub wysyłając wiadomość na adres: ul. Stefana Batorego 6, 41-506 Chorzów
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora:
 • Twoje dane przetwarzane będą w celu:
 1. zawarcia i wykonania umowy kupna i sprzedaż produktów i usług z pracodawcą osoby lub podmiotem reprezentowanym przez osobę,
 2. obrona i dochodzenie roszczeń przez administratora,
 3. wykonanie obowiązku przechowywania dokumentacji operacji gospodarczej przez określony w przepisach czas.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 1. 6 ust. 1 pkt f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
  z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem - interesami tymi są: zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentem ujawniającym dane pracownika (przedstawiciela), obrona i dochodzenie roszczeń.
 2. 6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązek ten polega na przechowywaniu dokumentacji operacji gospodarczej przez czas określony w przepisach.
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie: przeszkolony personel Administratora oraz zaufani partnerzy Administratora - wyłącznie w niezbędnym zakresie, osoby korzystajace z zasobów kulturalnych Miejskiego Domu Kultury Batory, operator pocztowy w związku z ewentualnym przesyłaniem korespondencji, podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia zawartych na piśmie, świadczące usługi outsourcingowe.
 • Dane przetwarzane są nie dłużej niż rok po zdarzeniu, które nastąpi później - zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej określonego w przepisach lub zakończeniu przedawnienia roszczeń określonego w przepisach. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO - usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu.
 • Źródłem pochodzenia Twoich danych osobowych jest osoba, której dane dotyczą albo pracodawca osoby, której dane dotyczą lub podmiot reprezentowany przez osobę, której dane dotyczą.
 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Twoich danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.

 

zobacz ulubione
do góry