Informacja dla osób zarejestrowanych przez monitoring wizyjny

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby, których wizerunek zostanie utrwalony na monitoringu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury Batory z siedzibą w Chorzowie, 41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 6, NIP: 627-10-58-842, samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury w Księdze Rejestrowej Urzędu Miasta Chorzów pod numerem 4.
  • Z Administratorem można skontaktować się pod adresem mailowym: mdk@mdkbatory.pl z dopiskiem „Dane osobowe” lub wysyłając wiadomość na adres: ul. Stefana Batorego 6, 41-506 Chorzów
  • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora:
  • Twoje dane przetwarzane będą w celu monitorowania bezpieczeństwa na terenie działalności prowadzonej przez Miejski Dom Kultury Batory, ochrony pomieszczeń oraz mienia adminsitratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 pkt f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Interesem administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i gości administratora, w tym uczestników wydarzeń, a także ochrony mienia administratora i jego gości.

  • Odbiorcą Twoich danych osobowych jest: przeszkolony Personel Administratora upoważniony do przetwarzania danych osobowych objętych czynnością zgodnie z zakresem obowiązków.
  • Zapisy z monitoringu Administrator przechowuje przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, z zastrzeżeniem, że nagrania dotyczące incydentów mogą być przechowywane dłużej, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane są przetwarzane - usunięcie danych nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu.
  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Twoich danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.
  • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.
zobacz ulubione
do góry