Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego MDK Batory

Właściciel witryny mkdbatory.pl

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresem http://www.mdkbatory.pl jest Miejski Dom Kultury Batory.
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych na nich informacji odpowiada właściciel i osoby/podmioty, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.
 3. Za treść części publikacji odpowiadają podmioty zewnętrzne przekazujące dane do publikacji. Każdy użytkownik ma możliwośc zapytać o autora materiału publikowanego w serwisie. zapytania składa się na adres  

Warunki ogólne

 1. Wszelkie materiały, w tym w szczególności dane, informacje, - artykuły, opracowania, zdjęcia, pliki audio i video zamieszczone w serwisie internetowym MDK Batory - zwane dalej Materiałami są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Materiały chronione są przepisami ustawy z dnia 4.02.1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., nr 880 - zwanej dalej „Prawem autorskim”). Stanowią one własność MDK Batory lub ich autorów (którzy przekazali materiał do publikacji).
 3. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego MDK Batory jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w niniejszych zastrzeżeniach prawnych, które obowiązują bez ograniczeń czasowych.
 4. MDK Batory zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych zastrzeżeniach prawnych według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany takie wchodzą w życie w dniu ich opublikowania.
 5. Dostęp do serwisu internetowego MDK Batory jest bezpłatny.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Materiałów nie wolno wykorzystywać inaczej, niż w sposób dozwolony w niniejszych zastrzeżeniach prawnych i , w szczególności pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i praw własności intelektualnej.
 2. Zabrania się w szczególności kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania materiałów w inny sposób w całości lub części w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Dopuszczalne jest korzystanie z materiałów, w tym w szczególności ich drukowanie, kopiowanie, przechowywanie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu Prawa autorskiego.
 4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w materiałach.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego MDK Batory elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla MDK Batory lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych działań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Korzystanie z materiałów w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek osobisty zgodnie z ust. 3, w tym ich dalsze rozpowszechnianie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody MDK Batory.
 7. Korzystanie z materiałów za zgodąMDK Batory w sposób określony w ust. 6 dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1. wykorzystywane Materiały prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2. wykorzystywane Materiały będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego MDK Batory poprzez podanie źródła w postaci www.mdk-batory.pl 
 8. Otrzymując dostęp do stron MDK Batory użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki towarowe, znaki graficzne (logo, logotyp) zamieszczone w serwisie internetowym MDK Batory są własnością MDK Batory albo innych podmiotów.  MDK Batory nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.
 10. Nazwy produktów, firm, marek, spektakli pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności MDK Batory

 1. Materiały mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez MDK Batory odpowiednich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu internetowego. MDK Batory nie zobowiązuje się jednak w żadnym wypadku do bieżącej aktualizacji treści zawartych w serwisie.
 2. MDK Batory nie udziela także żadnej gwarancji, że materiały będą kompletne i wolne od błędów jakiegokolwiek rodzaju lub nieścisłości, czy że dostęp do serwisu internetowego MDK Batory będzie zawsze możliwy.
 3. Ryzyko z tytułu korzystania z serwisu internetowego MDK Batory ponosi wyłącznie jego użytkownik. MDK Batory  nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem sprzętu komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do serwisu internetowego MDK Batory, korzystania z niego w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności pobrania z serwisu jakichkolwiek Materiałów,
 4. MDK Batory nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania serwisu, jego nie działania, lub działania nieprawidłowego.
zobacz ulubione
do góry