informacja dla uczestników, wykonawców, obsługi wydarzeń w czasie epidemii SARS COV-2

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: Wykonawcy, personel Miejskiego Domu Kultury Batory, osoby korzystające z zasobów kulturalnych Miejskiego Domu Kultury Batory, osoby korzystające z oferty programowej Miejskiego Domu Kultury Batory oraz rodzice dzieci uczestniczących w wydarzeniach, konkursach, spektaklach, spotkaniach edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, wycieczkach, koncertach organizowanych lub współorganizowanych przez Miejski Dom Kultury Batory w czasie trwania epidemii SARS COV-2.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury Batory z siedzibą w Chorzowie, 41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 6, NIP: 627-10-58-842, samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury w Księdze Rejestrowej Urzędu Miasta Chorzów pod numerem 4.
  • Z Administratorem można skontaktować się pod adresem mailowym: mdk@mdkbatory.pl z dopiskiem „Dane osobowe” lub wysyłając wiadomość na adres: ul. Stefana Batorego 6, 41-506 Chorzów
  • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora:
  • Twoje dane przetwarzane będą celu dopełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w związku wystąpieniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.
  • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO - przetwarzanie jest niezbędne wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r, poz. 374). Zgodnie z art. 17 ww. ustawy, Główny Inspektor Sanitarny posiada uprawnienia, aby oddziaływać na inne podmioty oraz na zmiany w obowiązujących przepisach, a także wskazywać na przyjmowanie właściwych rozwiązań.

  • Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie przeszkolony Personel Administratora upoważniony do przetwarzania danych osobowych objętych czynnością zgodnie z zakresem obowiązków. Odbiorami danych osobowych mogą być również Generalny Inspektor Sanitarny oraz służby porządkowe.
  • Twoje Dane osobowe  przetwarzane są i przechowywane przez 60 dni od dnia odbycia się wydarzenia. Po tym czasie dane są usuwane.
  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości uczestniczenia w wydarzeniu.
zobacz ulubione
do góry