Informacja dla uczestników wydarzeń

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby korzystające z zasobów kulturalnych Miejskiego Domu Kultury Batory, osoby korzystające z oferty programowej Miejskiego Domu Kultury Batory oraz rodzice dzieci uczestniczących w wydarzeniach, konkursach, spektaklach, spotkaniach edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, wycieczkach, koncertach organizowanych lub współorganizowanych przez Miejski Dom Kultury Batory.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury Batory z siedzibą w Chorzowie,
  41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 6, NIP: 627-10-58-842, samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury w Księdze Rejestrowej Urzędu Miasta Chorzów pod numerem 4.
 • Z Administratorem można skontaktować się pod adresem mailowym: mdk@mdkbatory.pl z dopiskiem „Dane osobowe” lub wysyłając wiadomość na adres: ul. Stefana Batorego 6, 41-506 Chorzów
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora:
 • Twoje dane przetwarzane będą w celu wykonywania działań statutowych Administratora: rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań
  i potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców Chorzowa oraz tworzenia warunków do ich zaspokajania, programowania, organizowania i realizacji działań w zakresie upowszechniania kultury, przygotowywania do odbioru i tworzenia wartości kultrualnych, kształtowania aktywnego uczestnictwa w kulturze, tworzenia warunków dla łączenia wartości kultury polskiej z kulturą innych krajów, wspierania działań na rzecz ochrony i udostępniania dóbr kultury, szczególnie kultury regionu, promocji i upowszechniania kultury
  i sztuki, wspierania i realizacji projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną, podejmwania działań na rzecz aktywnego wypoczynku - rekreacji, edukacji kulturalnej poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury, głównie polskiej, a także europejskiej i światowej
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Dane przetwarzane są w związku z wypełnianiem zadań statutowych (§8 Statutu MDK), w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983).
 • Odbiorcami danych  są: przeszkolony personel Administratora upoważniony do przetwarzania danych osobowych objętych czynnością zgodnie z zakresem obowiązków, podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia zawartych na piśmie, świadczące usługi outsourcingowe.
 • Twoje Dane osobowe przetwarzane będą przez okres od dnia ich podania do dnia zakończenia wydarzenia lub wydarzeń, w których osoby uczestniczą. Nadto, dane przetwarzane mogą być przez okres co najmniej sześciu lat licząc końca roku kalendarzowego, w którym odbyło się wydarzenie, przedłużonego o okres jednego roku, tj. do upływu terminu przedawniania roszczeń cywilnoprawnych związanych z czynnością przedłużonego o okres jednego roku. W przypadku przerwania lub zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązań - okres przetwarzania danych przedłuża się do momentu upływu terminu przedawnienia. Jeżeli dane przetwarzane są w związku z prowadzoną komunikacją, Administrator przechowuje dane nie dłużej niż przez okres pięciu lat od ostatniej komunikacji. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych - przetwarzamy przez pięć lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO - usunięcie danych nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu.
 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 e RODO - usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu.
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniach, zaś konsekwencją niepodania danych może być niemożność skorzystania z oferty programowej administratora.
zobacz ulubione
do góry