NOWY TERMIN! Czorne Densy Contest 2020

Plakat
dzień (start)
07-11 2020
dzień (koniec)
08-11 2020
Cena
25
Godzina
10:00:00

NOWY TERMIN 7-8 LISTOPADA 2020 R. 

III edycja Festiwalu Kultury Ulicznej CZORNE DENSY - organizatorem jest Miejski Dom Kultury Batory oraz Studio Rekreacji Ruchowo Tanecznej z siedzibą w Chorzowie. Festiwal ma formę turnieju i dedykowany jest do tancerzy streetowych w różnych stylach i kategoriach wiekowych, których pasją jest taniec. Tancerze startują w konkurencji zarówno solo, jak i w formacjach.

To wydarzenie artystyczne wspiera nasz region i związaną z nim kulturę. Nazwa „czorne” odnosi się nie tylko do kultury hip hop, ale także jest silnie związana z tutejszym przemysłem i historią. Pierwsza edycja miała miejsce w 2018 roku i trwała jeden dzień. Wzięło w niej udział ponad 600 zawodników oraz ponad 700 widzów. Ze względu na bardzo dużą frekwencję zarówno uczestników jak i publiczności druga edycja festiwalu w roku 2019 została rozszerzona o kolejne kategorie taneczne i wiekowe. W związku z tym byliśmy zmuszeni rozłożyć realizację tego wydarzenia na dwa dni. Miejski Dom Kultury „Batory” odwiedziło wtedy ponad 800 widzów, a liczba uczestników festiwalu przekroczyła 1000 osób.

Informacje dot. festiwalu

WPISOWE:

Pierwsza kategoria: 25 zł
Każda kolejna: 15 zł
_______________________________________

ZGŁOSZENIA:

Formacje - wzór maila poniżej:
Nazwa ekipy: Gryfne ancymony
Trener/ka: Alojzy Przybyła
Numer do trenera/ki: 628 453 777
Kategoria: Showcase do 11 lat BASIC
Skład:
1. Jerzy Nowak + hiphop do 11 lat
2. Gizela Kowalska + hiphop do 11 lat
3. Gertruda Wiśniewska + popping
4. Joachim Wójcik + krump
5. Jadwiga Kowalczyk
6. Wilhelm Kamiński
7. Hildegarda Lewandowska

Soliści - wzór maila poniżej:
Imię nazwisko: Henryk Zieliński (ksywa Henio)
Data urodzenia: 30.02.2010
Kategoria: Hiphop do 11 lat
_______________________________________

KATEGORIE:

SOBOTA:

Hiphop 16+
Popping
Krump

Formacje Showcase Basic 16+
Formacje Showcase Advanced 16+

Dancehall do 15 lat
Dancehall 16+

Formacje Dancehall do 15 lat
Formacje Dancehall 16+

NIEDZIELA:

Hiphop do 11 lat
Formacje Showcase Basic do 11 lat
Formacje Showcase Advanced do 11 lat

Hiphop 12 - 15 lat
Formacje Showcase Basic 12 - 15 lat
Formacje Showcase Advanced 12 - 15 lat

Zgłoszenia i wszelkie pytania dotyczące zgłoszeń: czornedensy@gmail.com
_______________________________________
REGULAMIN III FESTIWALU TAŃCA ULICZNEGO
‘CZORNE DENSY CONTEST’
współorganizowanego przez Miejski Dom Kultury BATORY
oraz Studio Rekreacji Ruchowo-Tanecznej w Chorzowie

1.Organizatorzy festiwalu: Miejski Dom Kultury BATORY w Chorzowie i Studio Rekreacji Ruchowo-Tanecznej w Chorzowie.
2.Termin festiwalu: 18-19 kwietnia 2020 r.
3.Miejsce festiwalu: sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury BATORY, ul. Stefana Batorego 6, 41-506 Chorzów.
4.Cel festiwalu:
• promocja działalności Miejskiego Domu Kultury BATORY w zakresie organizacji imprez oraz regularnych zajęć tańca nowoczesnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
• promocja oferty zajęć tanecznych Studia Rekreacji Ruchowo-Tanecznej w Chorzowie;
• promocja Chorzowa na mapie ośrodków zajmujących się kulturą hip hop i tańcem ulicznym;
• wymiana doświadczeń pomiędzy tancerzami, instruktorami tańca i ośrodkami promującymi i prowadzącymi zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
• edukacja w zakresie kultury hip hop;
• promowanie tańca jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego;
• wdrażanie do zabawy, nawiązywania nowych kontaktów i przestrzegania zasad ‘fair play’.
5.Kategorie taneczne:
• Kategoria wiekowa do 11 lat: hip hop formacje showcase Basic (tańczące do 2 lat), formacje showcase Advanced (tańczące powyżej 2 lat) - prezentacja max 3 minuty, hip hop 1v1.
• Kategoria wiekowa 12-15 lat: hip hop formacje showcase Basic (tańczące do 2 lat), formacje showcase Advanced (tańczące powyżej 2 lat) - prezentacja max 3 minuty, hip hop 1v1.
• Kategoria wiekowa do 15 lat: dancehall formacje (prezentacja max 4 minuty), dancehall 1v1.
• Kategoria wiekowa 16+: dancehall formacje (prezentacja max 4 minuty), dancehall 1v1.
• Kategoria wiekowa 16+ hip hop formacje showcase Basic (tańczące do 2 lat), formacje showcase Advanced (tańczące powyżej 2 lat) - prezentacja max 3 minuty, hip hop 1v1.
• Kategoria taneczna popping, krump.
6.Warunki uczestnictwa:
• Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2020 r. na adres e-mail: czornedensy@gmail.com
• Dokonanie opłaty startowej na konto nr ING BANK ŚLĄSKI KATOWICE o/Chorzów 73 1050 1243 1000 0010 0011 4429 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2020 r. w kwocie: 25,00 zł (I kategoria) i 15,00 zł (II i każda kolejna kategoria) od jednego uczestnika festiwalu. Przelew należy opisać nazwą festiwalu oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika/formacji podanych w karcie zgłoszenia (np. Czorne Densy / Maria Kowalska). Wniesiona opłata jest bezzwrotna. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w festiwalu osobie, która nie wniosła opłaty w terminie.
• Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list startowych w przypadku wyczerpania limitu miejsc. Gwarancją uzyskania miejsca na liście jest wniesiona w ww. terminie opłata startowa, która będzie potwierdzona przez organizatora pocztą elektroniczną na podany w karcie zgłoszenia e-mail.
• W przypadku formacji o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości osób należących do grupy. Jedna osoba może być członkiem kilku formacji, opłata startowa w takiej sytuacji liczy się jako II i kolejna kategoria. Za formację uważa się grupę liczącą co najmniej 3 tancerzy / tancerki.
• Formacje mają obowiązek przysłania muzyki na e-mail organizatora podany powyżej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2020 r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak muzyki dla formacji lub uszkodzone pliki muzyczne.
• Soliści prezentują się do muzyki przygotowanej przez organizatora.
7.Nagrody:
• Punkt będzie uzupełniony w momencie, gdy będziemy mieli kompletną informację od sponsorów.
8.Uczestników festiwalu będzie oceniało jury powołane przez organizatora. Jury jest niezależne i ma prawo do oceniania według kryteriów zgodnych z subiektywną opinią.
9.Uczestnik zobowiązany jest przed przystąpieniem do festiwalu pobrać numer startowy w rejestracji. Numer ten należy umieścić w widocznym miejscu w czasie prezentacji konkursowej. Osoby lub formacje, które nie posiadają numeru, mogą zostać wykluczone z festiwalu.
10.Wszystkie formacje i soliści przyjeżdżają na koszt własny, sami ponoszą również koszty ubezpieczenia. Osobom niepełnoletnim opiekę w czasie trwania całego festiwalu zapewniają rodzice lub opiekunowie grup. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich pozostawionych bez opieki.
11.Organizator zapewnia uczestnikom garderoby. W czasie trwania festiwalu garderoby te pozostają otwarte. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i osoby pozostawione bez opieki w garderobach.
12.Organizator ma prawo do odmówienia udziału w festiwalu osobom i formacjom spóźniającym się na wyznaczoną ramowym planem festiwalu godzinę bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
13.Opłata za wstęp dla publiczności wynosi 8,00 zł.
14.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany ramowego planu festiwalu w przypadku wydarzeń losowych oraz przyczyn niezależnych od organizatorów.
15.Organizator ma prawo wykluczyć z festiwalu osoby zakłócające jego przebieg bez prawa do zwrotu wpłaconych pieniędzy.
16.Na terenie Miejskiego Domu Kultury BATORY obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych i innych używek.
17.Zgłoszenie udziału w festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
18.Integralną część niniejszego regulaminu stanowi karta zgłoszenia uczestnika festiwalu.
19.Kontakt do organizatora: Patryk Czyż tel. 668 677 039; Anna Jasiołek tel. 502 667 516 (Studio Rekreacji Ruchowo-Tanecznej); Alina Łysikowska tel. (32) 246 00 64 (MDK BATORY).

zobacz ulubione
do góry