pracownia

Regulamin porządkowy zajęć organizowanych przez MDK Batory

 

§1

 1. Miejski Dom Kultury BATORY (dalej MDK) z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Stefana Batorego 6, jest samorządową instytucją kultury miasta Chorzów.
 2. Sekretariat MDK czynny jest w poniedziałki, środy i piątki od 8.00 do 16.00, we wtorki i czwartki od 8.00 do 18.00.
 3. Punkt Obsługi Klienta MDK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.
 4. Zajęcia w MDK odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 - 22.00.
 5. Na terenie MDK obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
 6. Zgodnie z Misją Miejskiego Domu Kultury BATORY celem działalności MDK jest rozwój aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży z udziałem osób dorosłych - wychowanie młodego człowieka do odbioru i tworzenia kultury
  w poszanowaniu dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych narodów.
 7. Cel ten realizowany jest między innymi poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie różnych dziedzin sztuki (muzyka, śpiew, taniec, teatr, plastyka, poezja i inne), prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej: koncerty, spektakle, recitale, konkursy, konfrontacje, turnieje, przeglądy, pokazy; warsztaty edukacyjne, prelekcje, programy artystyczne i inne.
 8. Uczestnikami zajęć organizowanych przez MDK mogą być dzieci, młodzież i dorośli.
 9. Dziecko objęte jest opieką instruktora od początku zajęć - do ich zakończenia.
 10. Instruktorzy nie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze powrotnej do domu po powrocie
  z koncertów/imprez/wyjazdów i innych form działań kulturalnych.
 11. Uczestnik zajęć poprzez udział w zajęciach stacjonarnych zobowiązany jest do udziału w co najmniej dwóch projektach podsumowujących działalność grupy/zespołu m.in. Keciok w czerwcu, i Nasza mała Gwiazdka w grudniu rok rocznie.
 12. Zapisując siebie lub niepełnoletniego uczestnika zajęć rodzic/opiekun uczestnika wyraża zgodę na własny/jego udział w próbach, koncertach oraz wydarzeniach artystycznych MDK oraz w imprezach wyjazdowych związanych
  z działalnością artystyczną zespołu/grupy.
 13. Zapisując siebie lub niepełnoletniego uczestnika zajęć uczestnik lub rodzic/opiekun uczestnika oświadcza iż, stan zdrowia własny/dziecka pozwala na udział w zajęciach.
 14. Zapisując siebie lub osobę niepełnoletnią na zajęcia stacjonarne, uczestnik/ rodzic/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby MDK.
 15. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
  i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

 §2

 1. Od 16 sierpnia co roku rozpoczynają się zapisy na zajęcia. Zapisy odbywają się według procedury rekrutacyjnej
  w sekretariacie lub Punkcie Obsługi Klienta MDK. 
 2. Uczestnikiem zajęć może być osoba, która:
  1. wyraża chęć systematycznego uczestnictwa w zajęciach zgodnych ze swoimi zainteresowaniami,
  2. akceptuje i realizuje regulamin porządkowy MDK,
  3. wnosi obowiązujące w danym okresie opłaty miesięczne za wybrane przez siebie zajęcia.
 3. Zajęcia odbywają się zgodnie z przyjętym przez dyrektora MDK planem zajęć.
 4. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej odbycie się zajęć, MDK zastrzega sobie prawo do ich odwołania lub odpracowania.
 5. Stałe opłaty miesięczne należy regulować do 15 dnia każdego miesiąca:
  1. na konto bankowe ING BANK ŚLĄSKI KATOWICE o/Chorzów 73 1050 1243 1000 0010 0011 4429
   z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika, nazwa zajęć, za miesiąc,
  2. w kasie MDK w godzinach jej pracy - gotówką, kartą płatniczą, kartą ŚKUP.
 6. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty stałej, nie może brać udziału w zajęciach.
 7. Brak wpłaty za dany miesiąc traktowany jest jako rezygnacja z zajęć i powoduje skreślenie z listy uczestników po 16 dniu bieżącego nie opłaconego miesiąca.
 8. W przypadku nieobecności na zajęciach lub rezygnacji z nich MDK nie zwraca wniesionej opłaty, gdyż jest to opłata za zagwarantowanie miejsca w grupie.
 9. W przypadku uczestnictwa w zajęciach MDK kilku osób z jednej rodziny lub udziału w kilku formach opłaty za zajęcia mogą być obniżone, na podstawie wniosku rodzica/opiekuna lub osoby pełnoletniej, o 20% obowiązującej uczestnika stawki.
 10. Rodzic/opiekun lub pełnoletni uczestnik zajęć w uzasadnionych przypadkach związanych z wyjątkowo trudną sytuacją rodzinną (udokumentowaną) może przed upływem terminu uiszczenia opłaty zwrócić się z wnioskiem do dyrektora MDK Batory o zmniejszenie opłaty. Pomniejszenia opłaty dokonuje kasjer na podstawie decyzji Dyrektora zamieszczonej na wniosku.
 11. W przypadku odwołania przez MDK połowy lub więcej zajęć w miesiącu, opłata stała może być obniżona
  o 50 % .
 12. MDK zapewnia osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny 20 % rabat na niektóre zajęcia organizowane przez MDK (zajęcia oznaczone symbolem KDR).
 13. Pracownicy MDK, ich dzieci, wnuki i współmałżonkowie wnoszą opłaty obniżone o 20% wartości zajęć.
 14. W przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających długotrwałe uczestnictwo w zajęciach, rodzic/opiekun lub pełnoletni uczestnik zajęć zobowiązany jest do poinformowania MDK o nieobecności przed upływem terminu płatności za zajęcia - co zwalnia z opłaty za cały miesiąc zajęć (lub do odwołania).
  Zgłoszenie po terminie płatności skutkuje koniecznością opłaty za bieżący miesiąc zajęć.
 15. Bezpłatny udział w zajęciach może być nagrodą uzyskaną w konkursie, jeżeli wynika to z regulaminu konkursu organizowanego przez MDK.

§3

Uczestnik zajęć ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu edukacji kulturalnej,
 2. opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo przebywania w MDK,
 3. ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej,
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących działalności MDK, a także światopoglądowych
  i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny jego sukcesów,
 7. pomocy w przypadku trudności w rozwoju swoich zainteresowań,
 8. korzystania z pomieszczeń MDK, sprzętu, instrumentów, materiałów podczas zajęć,
 9. wnoszenia nowych pomysłów dotyczących działalności MDK.

Uczestnik zajęć ma obowiązek:

 1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach i w życiu MDK,
 2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, instruktorów i innych pracowników MDK,
 3. przebrania się w strój dostosowany do zajęć, określony przez prowadzącego zajęcia,
 4. respektowania zasad poszanowania wielokulturowości, tolerancji do ludzi o odmiennych światopoglądach, kulturze, religii,
 5. dbałości o własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
 6. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w MDK,
 7. przeciwstawiania się wszelkim przejawom brutalności, wulgarności, nietolerancji i agresji,
 8. stosowania się do poleceń pracowników MDK w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia lub (jeżeli to możliwe) zadzwonienia pod numer telefoniczny:
 • ALARMOWY 112
 • POLICJA 997
 • STRAŻ POŻARNA 998
 • POGOTOWIE RATUNKOWE 999
 • POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991

 §4

 1. Dyrektor oraz instruktorzy MDK mogą wobec uczestników wyróżniających się systematyczną pracą
  i właściwą postawą oraz osiągnięciami w różnego rodzaju konkursach, festiwalach, zawodach i przeglądach stosować następujące nagrody:
  1. pochwałę na forum grupy,
  2. pochwałę wobec całej społeczności MDK,
  3. listy pochwalne, dyplomy i nagrody,
  4. typowanie wychowanków do nagrody Prezydenta,
  5. listy gratulacyjne dla rodziców.
 2. Dyrektor oraz instruktorzy MDK mogą wobec uczestników niesystematycznie uczęszczających na zajęcia, nieprzestrzegających norm społecznych i zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, instruktorów i innych pracowników, niszczących mienie MDK, nieprzestrzegających innych obowiązków zawartych w regulaminie porządkowym stosować następujące kary:
  1. upomnienie ustne,
  2. zakaz udziału w zajęciach, imprezach i wycieczkach organizowanych przez MDK,
  3. ustne lub pisemne powiadomienie rodziców i szkoły o nagannym zachowaniu uczestnika,
  4. skreślenie z listy uczestników zajęć MDK,
  5. powiadomienie policji, kuratora sądowego lub sądu dla nieletnich w przypadkach kolizji z prawem.
 3. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2018 r.
zobacz ulubione
do góry