Informacja dla uczestników postępowań o udzielenie zamówienia

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: uczestnicy postępowań o udzielenie zamówienia oraz ich pełnomocnicy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury Batory z siedzibą w Chorzowie, 41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 6, NIP: 627-10-58-842, samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury w Księdze Rejestrowej Urzędu Miasta Chorzów pod numerem 4.
  • Z Administratorem można skontaktować się pod adresem mailowym: mdk@mdkbatory.pl z dopiskiem „Dane osobowe” lub wysyłając wiadomość na adres: ul. Stefana Batorego 6, 41-506 Chorzów
  • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora:
  • Twoje dane przetwarzane będą w celu udzielenia zamówienia prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 2077 z późn. zm.).
  • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 pkt c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 2077 z późn. zm.).

  • Odbiorcami danych są: przeszkolony Personel Administratora upoważniony do przetwarzania danych osobowych objętych czynnością zgodnie z zakresem obowiązków, zaufani partnerzy handlowi Administratora - wyłącznie w niezbędnym zakresie. podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia zawartych na piśmie, świadczące usługi outsourcingowe
  • Dane osobowe przetwarzane są i przechowywane zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) przez co najmniej cztery (4) lata licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przedłużonego o okres jednego roku lub jeżeli czas trwania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przekracza 4 lata, administrator przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.
  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu.
  • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkuje niemożnością wzięcia udziału w postępowaniu / odrzuceniem złożonej oferty.
zobacz ulubione
do góry